Personal data processing information

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Słowackiego 7 (dalej: Administratora) dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów stosownie do treści art. 6 ust. 1 a, c i f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO) oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

 2. Przyjmuję do wiadomości, iż Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za przekazanie mu błędnych danych.

 3. Administrator informuje, iż stosownie do treści art. 7 ust. 3 RODO ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem a także nie wpływa na prawo i obowiązek przetwarzania danych przez Administratora przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do Administratora w sposób nie budzący wątpliwości, iż wycofanie zgody pochodzi od tej samej osoby, która wyraziła wcześniej zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. Administrator danych osobowych informuje, że przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów prawidłowego prowadzenia dokumentacji toku studiów.

 4. Administrator stosownie do treści art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje ponadto:

  1. przedstawicielem Administratora jest Pan Janusz Białowąs adres email: iod@amfn.pl

  2. dane osobowe przetwarzane są przez Administratora dla celów postepowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów stosownie do treści art. 6 ust. 1 a, c i f RODO oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 27 września 2018 r. w sprawie studiów,

  3. odbiorcami danych są MEiN i MKiDN , którzy je przetwarzają je na podstawie rozwiązań ustawowych,

  4. Dane osobowe osób przyjętych na studia przechowywane będą przez Administratora przez okres 50 lat na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów,

  5. dane osobowe kandydatów nie przyjętych na studia będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej, po tym okresie zostaną usunięte,

  6. dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzane są najdłużej do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie,

  7. dane osobowe przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przechowywane są przez okres 1 roku od stwierdzenia przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora lub osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Administrator poucza o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu.

 2. Administrator poucza, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym stosownie do treści art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Administrator informuje, iż podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpoczęcia rekrutacji.

 4. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz.

 

 

 

SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

Przyjmuję do wiadomości, iż Kandydat jest informowany o przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz o terminach egzaminów, terminach rozmów kwalifikacyjnych i terminach dostarczenia dokumentów wyłącznie drogą internetową. Powyższe nie dotyczy decyzji administracyjnych, takich jak np. decyzja o nieprzyjęciu na studia, która jest doręczana kandydatowi przesyłką poleconą na adres zamieszkania wskazany przez kandydata.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż stosownie do art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W AMFN W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

 

Zgodnie z uchwałą nr 13 Senatu AMFN z dnia 25 kwietnia 2023  roku (z późniejszymi zmianami) przyjęto nowe Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2024/2025 Dokument zmienia dotychczasowe zasady rekrutacji z roku 2023.