Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Reżyseria Dźwięku

Szczegóły
Kod SP-RD
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Kierunek studiów Reżyseria Dźwięku
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych: w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych. Przygotowanie to w założeniach ma charakter zarówno artystyczny, jak i techniczny - specjalistyczny, związany z warsztatem realizacji dźwięku;
 • potrafią samodzielnie wytworzyć i zrealizować własną koncepcję artystyczną poprzez wykonanie studyjnego nagrania muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej;
 • potrafią ocenić zarejestrowany materiał pod względem artystycznym oraz dokonać zgrania materiału i montażu muzycznego;
 • potrafią zarejestrować dźwięk na planie filmowym, nagrać niezbędne warstwy w systemie postsynchronów oraz dokonać kompilacji, montażu i zgrania dźwięku pełnej warstwy dźwiękowej filmu;
 • potrafią zinterpretować partyturę zarówno pod względem fonograficznym, jak i wykonawczym;
 • potrafią dokonać oceny artystycznej wykonania.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • prowadzimy kierunek Reżyseria Dźwięku jako jedna z dwóch uczelni artystycznych w Polsce;
 • nasi studenci odbywają praktyki na profesjonalnych planach filmowych;
 • prowadzimy ścisłą współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi;
 • nasi studenci dokonują nagrań w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej, uznawanej za jedną z najlepszych pod względem akustycznym w Europie oraz odbywają zajęcia specjalistyczne w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw, jak również w oddziale regionalnym Telewizji Polskiej;
 • bliska współpraca ze specjalnością Kompozycja umożliwia nabywanie doświadczeń z zakresu realizacji nagrań twórczości współczesnej;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci Reżyserii Dźwięku realizują swoje zainteresowania artystyczne w ramach Studenckiego Koła Naukowego Reżyserii Dźwięku;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

ZASADY KWALIFIKACJI


kierunek: 
REŻYSERIA DŹWIĘKU

(egzaminy czteroetapowe)

 

Etap I     

 • Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu i harmonia funkcyjna (egzaminy w trybie stacjonarnym):
  1. egzamin pisemny - dyktanda melodyczne, harmoniczne, w tym pamięciowe, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii;
  2. egzamin ustny - czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji.

 

minimalna liczba punktów:

(13 pkt. x 2)  = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 

Etap II     

 • Gra na instrumencie (w trybie stacjonarnym) - prezentacja programu o czasie trwania ok. 10 minut na dowolnym instrumencie (wskazanym przez kandydata w formularzu rejestracji w systemie IRK).
  Program może być wykonany z nut. Komisja ocenia predyspozycje muzyczne oraz właściwy wybór repertuaru, odpowiedni do możliwości technicznych kandydata.

 

minimalna liczba punktów:

13 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap III 

 • Egzamin kierunkowy obejmujący sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku: sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych – egzamin ustny w trybie zdalnym.

 

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3)  = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap IV 

 • Matematyka lub fizyka (egzamin maturalny)

  Wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki zostanie przeliczony zgodnie z regulaminem rekrutacji przyjętym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na skalę 25 punktową. Wyboru przeliczanego przedmiotu dokonuje kandydat. W przypadku braku wskazania brany będzie pod uwagę wynik bardziej korzystny. W sytuacjach opisanych w par 13, ust 4, pkt 1), lit a) w przypadku kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na przekazanie wyników matury uczelniom przez System Informacji Oświatowej, oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do uczelni w terminie określonym komunikatem Kierownika Biura Rekrutacji, o którym mowa w par 17, ust 3.

   

  Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na skalę 25-punktową wynosi:

  M = 0,2Mp + 0,5√Mr  lub  M = 2,5√Mr

  gdzie: Mr - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym 

  Mp - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym,
  przy czym dla kandydatów zdających maturę w latach 2007 - 2010 na poziomie rozszerzonym stosuje się przeliczenie wg następującej formuły:

   Mp = (53 - 0.53 x PG) + PG

  gdzie: PG - liczba punktów procentowych przeliczonych z poziomu rozszerzonego na podstawowy (wg tabeli podanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 8 września 2006 r.) 

   

  Jeśli kandydat nie zdawał na maturze fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym to Mr = 0

   

  Podczas przeliczenia punktów z egzaminu maturalnego zostanie zastosowany wzór bardziej korzystny dla wyniku kandydata.

 • W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed rokiem 2006 (tzw. stara matura) egzamin obejmujący wiadomości z matematyki i fizyki (pisemny i ustny) zostanie przeprowadzony podczas dodatkowych egzaminów wstępnych:
 1. egzamin pisemny: zadania z zakresu programu szkoły średniej ogólnokształcącej;
 2. egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność.

 

 

minimalna liczba punktów:

(13 pkt. x 2)  = 26 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I – IV wynosi: 200 pkt.