REKRUTACJA
FAQ najczęściej zadawane  pytania


SYSTEM REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

Czy rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa?
Tak, rejestracja dla Kandydatów na I i II stopień studiów jest warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych.

Skąd mam wiedzieć, że moja rejestracja w systemie IRK przebiegła pomyślnie?
O poprawnej rejestracji informuje boczny panel (prawa strona), który jest widoczny po zalogowaniu do systemu IRK. Jeżeli każdy z kroków jest oznaczony zielonym kolorem oznacza to, że rejestracja jest kompletna.

Zarejestrowałem się pomyślnie w systemie IRK, czy muszę przywieźć jeszcze jakieś dokumenty na egzaminy?
Tak, w dniu egzaminu należy dostarczyć do Biura Rekrutacji białą teczkę zawierającą podpisane podanie wydrukowane z systemu IRK (ostatnią stronę podania - front – proszę nakleić na teczkę), potwierdzoną kopię dowodu osobistego (potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem można uzyskać u pracownika Biura Rekrutacji), dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej, badania audiometryczne (Reżyseria Dźwięku), samodzielnie skomponowane utwory (Kompozycja).

Dokonałem opłaty rekrutacyjnej, a mimo to jest ona zaznaczona w panelu bocznym systemu IRK na czerwono. Dlaczego?
Opłata jest odnotowywana w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów po jej zaksięgowaniu. Może to potrwać kilka dni.

 
DOKUMENTY

Posiadam już świadectwo dojrzałości/dyplom licencjacki, czy dołączyć te dokumenty do mojej teczki wraz z wydrukiem podania?
Nie, prosimy o przesłanie dokumentów dopiero po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminów wstępnych.

Czy mogę przesłać pocztą teczkę zawierającą wydruk podania, dowód wniesienia opłaty oraz ksero dowodu?
Nie, prosimy o dostarczenie dokumentów pracownikowi Biura Rekrutacji w dniu pierwszego egzaminu (od godziny 7:30 do 9:00).

Kiedy, w jakiej formie i do kogo należy zwrócić się o przydzielenie do klasy danego profesora?
Można tego dokonać u pracownika Biura Rekrutacji po ogłoszeniu wyników egzaminów lub przesłać podanie pocztą elektroniczną/tradycyjną.


EGZAMINY

Czy egzamin może się odbyć w innym dniu/innej godzinie?
Nie ma możliwości przeniesienia egzaminu na inny termin niż ten, który przedstawiają plany egzaminów wstępnych (zostaną one opublikowane oraz przesłane na e-mail zarejestrowanych Kandydatów na początku czerwca).

O której dokładnie godzinie rozpocznę swój egzamin?
Kandydaci przystępują do egzaminów w kolejności określonej przez Uczelnię. Z listą kolejności można się zapoznać na drzwiach sali egzaminacyjnej.

Kiedy odbędzie się moja próba z akompaniatorem?
Dokładne terminy prób zostaną opublikowane oraz przesłane na adres e-mail zarejestrowanych Kandydatów w drugiej połowie czerwca. Próby odbywają się w dniu poprzedzającym egzamin lub w dniu egzaminów.

Czy mam przesłać nuty dla akompaniatora pocztą?
Nie, prosimy o przekazanie nut akompaniatorowi podczas próby poprzedzającej egzamin.

Jakie utwory mam grać na egzaminie?
Dokładne wymagania poszczególnych egzaminów zawiera
INFORMATOR dla Kandydatów. Prosimy o zapoznanie się z nim. Jeżeli opis egzaminu nie precyzuje liczby wymaganych utworów, epoki, gatunku itp., wówczas decyzję w tym zakresie podejmuje Kandydat wedle własnego uznania. 

Czy na egzamin mogę przyjechać ze swoim akompaniatorem?
Tak, prosimy o przekazanie takiej informacji pracownikowi Biura Rekrutacji.
(
rekrutacja.pomoc@amuz.bydgoszcz.pl).

Kiedy zostaną opublikowane wyniki egzaminów wstępnych?
Wyniki są publikowane na tablicy informacyjnej w budynku głównym Akademii Muzycznej przy ul. Słowackiego 7 w dniu ostatniego egzaminu oraz na stronie internetowej 27 czerwca.

Zdałem egzaminy wstępne. Czy to znaczy, że dostałem się do Uczelni?
Kandydaci otrzymają pocztą informację o zdaniu egzaminów wstępnych. Warunkiem uzyskania wpisu na listę studentów jest przesłanie, na adres Uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczenie osobiste do dnia 15 lipca 2019 roku, deklaracji o podjęciu studiów wraz z wymaganymi dokumentami.

Czy uczelnia zapewnia nocleg na czas egzaminów?
Dla kandydatów zamiejscowych możemy zarezerwować miejsca w Domu Studenta.
W tym celu należy dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem: 52 322 51 55.
Opłata za nocleg wynosi 40 zł/dobę.


OPŁATA REKRUTACYJNA

Nie mogę przyjechać na egzaminy wstępne, czy mogę domagać się zwrotu opłaty rekrutacyjnej?
Uiszczenie opłaty wiąże się z rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej wobec Kandydata, dlatego brak jego obecności na egzaminach (bez względu na przyczynę) nie uprawnia do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

Zdaję na dwa różne kierunki, czy powinienem wnieść podwójną opłatę rekrutacyjną?
Tak, Kandydat przystępuje wówczas do egzaminów przed dwoma niezależnymi Komisjami Rekrutacyjnymi. Z uwagi na to należy wnieść opłatę podwójnie.

Zdaję na dwie specjalności w ramach jednego kierunku, czy powinienem wnieść podwójną opłatę rekrutacyjną?
Nie, w tym przypadku Kandydat wnosi jedną opłatę.